Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Katechizm Kościoła Katolickiego Roz.3 Art.7

slubCo powinni zrobić narzeczeni by zawrzeć ślub kościelny?

  1. Narzeczeni (nupturienci) winni zgłosić się do kancelarii kilka miesięcy przed ślubem, aby zarezerwować termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa.
  2. Niecałe trzy miesiące przed datą ślubu nupturienci powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania Protokołu przedślubnego.

Wymagane dokumenty:

  • metryki Chrztu świętego (pobrane w parafii chrztu – dokument jest ważny sześć miesięcy),
  • świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie jest ono odnotowane na metryce Chrztu świętego),
  • dowody osobiste,
  • świadectwa katechizacji z ostatniej ukończonej klasy,
  • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych (kursu przedmałżeńskiego),
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa pobrane z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego (dotyczy ślubu konkordatowego – dokument jest ważny trzy miesiące),
  • powinni przypomnieć sobie datę i parafię Pierwszej Komunii świętej.

Czym jest sakrament Małżeństwa?

Kan. 1055 § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
§ 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kan. 1056. Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Kto może zawrzeć sakrament małżeństwa?

Kan. 1058. Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.

Kan. 1059. Małżeństwo katolików, chociażby tylko jedna strona była katolicka, podlega nie tylko prawu Bożemu, lecz także kanonicznemu, z zachowaniem kompetencji władzy państwowej odnośnie do czysto cywilnych skutków tegoż małżeństwa.