Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Katechizm Kościoła Katolickiego Roz.1 Art.2

bierzmowanieKto może otrzymać sakrament bierzmowania?

Kan. 889 § 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.

Kan. 890. Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej oraz przygotowaniu do sakramentu bierzmowania według obowiązujących zasad,
  • w przypadku osób dorosłych wymagane jest – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej, a także bezpośredniego przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Kto może być świadkiem bierzmowania?

Kan. 893. Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

  1. jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie, może jednak być jego współmałżonkiem;
  6. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.
  7. Z uwagi na to, że przyjmujący bierzmowanie wybiera tylko jednego świadka, nie może być nim wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej.